کالاهای موجود

قطعات یدکی هما ادامه لیست

سخن مدیر عاملصاحبنظران و كارشناسان صاحب انديشه با توجه به ديدگاه كشورهای توسعه يافته در خصوص موقعيت تجاری و اقتصادی سرزمين پهناورمان ايران، بر اين باورند كه بر هر ايرانی متعهد و متفكری واجب و لازم است تا با تكيه بر دانش بومی و همگام با پيشرفتهای بين المللی گام های اساسي در راه بالندگی كشور عزيزمان بردارد. دراين راستا شركت انديشه توسعه با شعار حركت و همگامی با صنعت و با تفكر راهبردی در جهت سازندگی اين مرز و بوم پر گوهر تلاش مي نمايد تا جان تازه ای در كالبد  صنعت مادر ايران زمين بدمد. به همين منظور علی رغم تحريمهای بين المللی، با گسترش حيطه فعاليت خود در كشورهای خارجی به تامين و تجهيز پالايشگاهها و شركتهای پتروسیمی می پردازد تا بدين ترتيب بتواند بدرستی سهم خود را در تعميم دانش روز دنيا به داخل مملكت هر چند به دشواری ادا كرده  و مسير  ترقی را براي خبرگان اين صنعت هموار گرداند. به اميد روزی كه هر كدام از ما گوشه ای از خاك پر بركت سرزمينمان را با همت و روحيه ای خستگی ناپذير آباد گردانيمآخرین پست های بلاگ